Rekrutacja do projektu trwa cały lipiec 0d 01.07.2019 r. - 31.07.2019 r.

Program Operacyjny:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i poprawa sytuacji na rynku pracy 80 osób (47K i 33M), bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy w wieku powyżej 29 roku życia należących do co najmniej jednej z grup: os. od 50 roku życia, os. długotrwale bezrobotnych, kobiet, os. z niepełnosprawnościami, os. o niskich kwalifikacjach zawodowych zamieszkujących na terenie woj. podkarpackiego w okresie od 01.07.2018 do 31.03.2020 r.

Grupa docelowa:

80 os (47K i 33M) bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy pozostających bez zatrudnienia w wieku
powyżej 29 r ż należących do co najmniej jednej z grup: os. od 50 roku życia, os. długotrwale bezrobotnych, kobiet, os. z niepełnosprawnościami, os. o niskich kwalifikacjach zawodowych zamieszkujących na terenie woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC).

Rodzaj wsparcia:

a)Indywidualny Plan Działania (IPD), którego celem będzie analiza stopnia oddalenia od rynku pracy, diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego oraz określenie  profilu  pomocy  dla  Uczestnika  Projektu,  indywidualna  identyfikacja  potrzeb (średnio 10H)

  1. b) Indywidualne doradztwo psychologiczne, którego celem będzie przełamanie barier psychologicznych, niepewności, wzrostu samooceny i wzmocnienie chęci Uczestników projektu do poszukiwania pracy (5H)
  2. c) Poradnictwo zawodowe – indywidualne zajęcia dla Uczestników Projektu z doradcą zawodowym, którego celem będzie planowanie kariery zawodowej, uzupełnianie/podnoszenie kompetencji/kwalifikacji zawodowych, badanie predyspozycji zawodowych (średnio 12H)
  3. d) Pośrednictwo pracy, którego zadaniem będzie analiza ofert na lokalnym i regionalnym rynku pracy pod kątem możliwości zatrudnienia. Uczestnik/Uczestniczka projektu otrzyma pomoc w przygotowaniu CV, listu motywacyjnego oraz pomoc w przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej (10H)
  4. e) Kursy  zawodowe - dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu na etapie IPD,  których  celem  będzie  nabycie/podwyższenie/uzupełnienie/dostosowanie  kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy
  5. f) Staże – łącznie dla 80 Uczestników/-ek Projektu  zostanie  skierowanych  na płatny staż trwający średnio 6 miesięcy (stypendium stażowe w wysokości 120% zasiłku o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia). Staż realizowany będzie zgodnie z potrzebami Uczestników projektu  oraz  rynku  pracy
  6. g) Wsparcie  towarzyszące – w  ramach  Projektu  przewidziane  jest  wsparcie  towarzyszące w postaci  zwrotu  kosztów  dojazdu  i  zwrotu  kosztów  opieki nad dzieckiem do lat 7/osobą zależną.  Ponadto  w  ramach  kursów i szkoleń Uczestnik/Uczestniczka projektu otrzyma materiały szkoleniowe, dostęp do sprzętu dydaktycznego oraz dodatkowe ubezpieczenie NNW na czas trwania szkolenia. Ponadto przed kursami  zawodowymi  oraz  rozpoczęciem  stażu  i  subsydiowanego zatrudnienia,  każdy z Uczestników przejdzie nieodpłatnie badania lekarskie uprawniające do wykonywania zawodu w ramach którego odbywają kurs zawodowy lub na stanowisko na które zostali skierowani w ramach stażu zawodowego

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w      ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt wynosi: 1 535 184,55 zł